วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลนาเยีย :


โรงพยาบาลชุมชนได้มาตรฐาน บริหารดี ภาคีมีส่วนร่วม มุ่งประชาชนสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

พันธกิจ :


1.พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ให้มีประสิทธิภาพ
2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
3.พัฒนาสมรรถนะบุคลากร และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพอเพียง
5.พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของ

ค่านิยม :


รับผิดชอบ มุ่งพัฒนา สามัคคี มีน้ำใจ

MOPH :


M: Mastery การเป็นนายตนเอง
O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
P: People-centered approach ใส่ใจประชาชน
H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม