นายลิต แสงแก้ว

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 103

นางชุติมันต์ สูนานนท์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 102

นางอารยา บุณยโพธิ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 104

นายอภิชัย บุญวัน

หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 124

นางสาวปิยะศิริ อักโข

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 121

นางสาวมาลัยพร พลสิมมา

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 114

นางสมาพร สันถวะสกุล

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 110

นางสาวทัศนัย สุดใจ

หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 116

นางสาวโบตั๋น พิลาล้ำ

หัวหน้างานผู้ป่วยนอก (OPD)

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 105

นางสาวชรินทร์รัตน์ อินระวงค์

หัวหน้างานผู้ป่วยใน (IPD)

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 120

นางสาวนภาพรรณ สมคะเน

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 119

นายอยุธยา อัมภาวัน

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 118

นางสาวโบตั๋น พิลาล้ำ

หัวหน้างานจ่ายกลาง

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 127

นางฐิติรัตน์ วรพิมพ์รัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา (ขึ้นตรงกับกลุ่มงานการแพทย์)

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 115

นางวรานุช สุเพ็ญ

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 109

กำลังปรับปรุง...

นายพิทักษ์ บุตรโท

นักวิชาการสาธารณสุขชำนานการ