การนิเทศงานสากธารณสุขแบบผสมผสานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเยีย

การนิเทศงานสากธารณสุขแบบผสมผสานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเยีย

2023-01-26 โรงพยาบาลนาเยีย และ รพ.สต.นาจาน