ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
14.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน-พ.ศ.25642022-03-30 16:01:32
25.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ-สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข-พ.ศ.-25642022-03-30 16:02:04
3ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 25602020-12-15 15:47:00
4คำสั่งคณะแต่งตั้งทำงานชมรมจริยธรรม2022-11-15 18:24:01
5คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุทำงานสารสนเทศทางการแพทย์ 652022-06-13 09:27:05
6คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุทำงานสารสนเทศประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสานการแพทย์ 652022-06-13 09:27:22
7นโยบาย การบริการอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย2021-07-08 11:18:34
8นโยบายหลักเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ รพ.นาเยีย ปีงบ 652022-06-13 09:26:43
9ประกาศนโยบาย เทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.นาเยีย ปีงบ 652022-06-13 09:26:21
10ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการ2023-10-26 08:43:37
11พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน-พ.ศ.25512020-03-10 10:29:16
12พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม-พ.ศ.25622020-03-10 10:29:39
13รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการ2023-10-11 10:45:16
14หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)2022-06-14 11:44:15
15หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2022-07-08 10:40:40
16แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข2020-03-10 10:28:16
17แผนงาน/โครงการ และตัวชีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25672023-09-29 10:50:10
18แผนผังนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงด้านสารสนเทศ2022-06-06 12:21:41