วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลนาเยีย :


โรงพยาบาลชุมชนที่ได้มาตรฐาน ผสานส่งเสริมป้องกัน ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

พันธกิจ :


1.พัฒนาระบบรักษาพยาบาลให้ได้มาตรฐาน
2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านส่งเสริม ป้องกันฟื้นฟู
3.สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่าย

ค่านิยม :


Network ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
Yearlong มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
Health Promotion ส่งเสริมสุขภาพ

MOPH :


M: Mastery การเป็นนายตนเอง
O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
P: People-centered approach ใส่ใจประชาชน
H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม