นายลิต แสงแก้ว

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 11

นางชุติมันต์ สูนานนท์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 13

นางสาวปิยนาถ สารินทร์

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 14

นายอภิชัย บุญวัน

หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 37

นางสาวปิยะศิริ อักโข

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 30

นางสาวมาลัยพร พลสิมมา

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 15

นางสมาพร สันถวะสกุล

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 33

นางสาวทัศนัย สุดใจ

หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 27

นางวิไลลักษณ์ เดชะคำภู

หัวหน้างานผู้ป่วยนอก (OPD)

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 26

นางสาวชรินทร์รัตน์ อินระวงค์

หัวหน้างานผู้ป่วยใน (IPD)

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 29

นางสาวนภาพรรณ สมคะเน

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 32

นายอยุธยา อัมภาวัน

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 28

นางสาวโบตั๋น พิลาล้ำ

หัวหน้างานจ่ายกลาง - ซักฝอก

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 41

นางฐิติรัตน์ วรพิมพ์รัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา (ขึ้นตรงกับกลุ่มงานการแพทย์)

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 25

นายปรีชา จันดาชาติ

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

โทรศัพท์ 045-252768 ต่อ 31

กำลังปรับปรุง...

นายพิทักษ์ บุตรโท

นักวิชาการสาธารณสุขชำนานการ