ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2022-07-08 10:40:40
2หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)2022-06-14 11:44:15
3คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุทำงานสารสนเทศประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสานการแพทย์ 652022-06-13 09:27:22
4คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุทำงานสารสนเทศทางการแพทย์ 652022-06-13 09:27:05
5นโยบายหลักเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ รพ.นาเยีย ปีงบ 652022-06-13 09:26:43
6ประกาศนโยบาย เทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.นาเยีย ปีงบ 652022-06-13 09:26:21
7แผนผังนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงด้านสารสนเทศ2022-06-06 12:21:41
85.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ-สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข-พ.ศ.-25642022-03-30 16:02:04
94.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน-พ.ศ.25642022-03-30 16:01:32
10นโยบาย การบริการอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย2021-07-08 11:18:34
11ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 25602020-12-15 15:47:00
12พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม-พ.ศ.25622020-03-10 10:29:39
13พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน-พ.ศ.25512020-03-10 10:29:16
14แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข2020-03-10 10:28:16