มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการดำเนินการกับบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ำ

มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการดำเนินการกับบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ำ

มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการดำเนินการกับบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ำ

  มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการดำเนินการกับบุคลากร ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ำ.pdf

: 2021-03-15 : Admin 198